در این جلسه از کلاس درس به حل یک نمونه سوال از مبحث مقاومت معادل می پردازیم و می بینیم که چگونه محاسبه مقاومت معادل کار ما را در حل مدار ساده تر می کند.