در این ویدیو با ویژگی‌های ترانهاده یک ماتریس آشنا میشویم و یکی از آنها را اثبات میکنیم. همچنین با استفاده از این ویژگی‌ها نشان میدهیم که هر ماتریس مربعی را میتوان به صورت حاصل جمع یک ماتریس متقارن و یک ماتریس پادمتقارن نوشت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب، وبسایت و صفحه فیس‌بوک کلاس درس دیدن کنید http://www.youtube.com/user/kelasedars http://www.kelasedars.org http://www.facebook.com/pages/KelaseDars-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%90-%D8%A...